බර ඉසිලීමේ පළමු ලෝක වාර්තාව චීනයට

194
0

බර ඉසිලීමේ ඉසව්වෙන් ලෝක වාර්තාවක් බිහි කරන්නට චීනයේ කිංක්වෑන් ලොංග් සමත් වුණා. ඒ පිරිමි කිලෝ ග්‍රෑම් 56 බර පන්තිය යටතේයි. ලොංග් ස්නැච් ක්‍රමයට එසවූ බර කිලෝ ග්‍රෑම් 137ක්.

ක්ලීන් ඇන්ඩ් ජර්ක් ක්‍රමයට ඔහු කිලෝ ග්‍රෑම් 170ක් ඔසවන්නට සමත් වුනා. මේ අනුව ලෝක වාර්තාවක් ලෙස සටහන් වුනේ ඔහුගේ සමස්ත දක්ෂතාව වූ කිලෝ ග්‍රෑම් 307ක බර ප්‍රමාණයයි.

Comments

comments

SHARE