රියෝ පිහිනුම් සංකීර්ණයේ ජලය හදිසියේ කොළ පාට වෙයි

1093
0

රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලේ දිය පිනුම් තරග ඉසව්වට සහභාගී වුනු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඊයේ අමුතු අත්දැකීමකට මුහුණදීමට සිදුවුනා.

ඒ තද නිල් පාටින් යුක්තව තිබු රියෝ පිහිනුම් සංකීර්ණයේ එක් තටාකයක ජලය සම්පුර්ණයෙන්ම කොළ පැහැ ගැන්වීමයි. කොහොම නමුත් වහා ක්‍රියාත්මක වුනු සංවිධායකයින් එම ජලය විශේෂ පරික්ෂාවකට ලක් කළා.

එහිදී අනාවරණ වී ඇත්තේ ඇල්ගී විශ්ෂයක් නිසා මෙම ජලය කොළ පැහැ ගැන්වී ඇති බවයි.
කොහොම නමුත් එම ජලය තරගකරුවන්ට හානියක් නොමැති බවයි සංවිධායකයින් පැවසුවේ.

06

11 10 09 08 02 03 01

SHARE