කැමරාවේ සටහන් වූ ඔලිම්පික් උළෙලේ සුවිශේෂී අවස්ථා

3452
0

මෙවර රියෝ ඔලිම්පික් උළෙලට එක්වුණු ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ සුවිශේෂී අවස්තාවන් ජාත්‍යන්තර චායාරුප ශිල්පීන්ගේ කැමරා නෙත ගැටුණු ආකාරයයි මේ.

24 23 22 21 20 19 18 17 13 14 15 16 12 11 09 05 06 07 08 04 03 02 01

 

SHARE