ලංකාවේ කොල්ලෙක් කටින් කම්බි කූරු නවල ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටවපු හැටි

233
0

ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් පිටුවන්නට මෙරට තරුණයෙක් අද පෙරවරුවේ ගත් උත්සහයක් සාර්ථක වුනා.

මෙසේ ගිනස් ලෝක වාර්තාව පිහිටුවීමට ගත් උත්සාහය සාර්ථක කර ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජනක කාංචන මුදන්නායකයි

විනාඩියක් තුල මිලිමීටර් 12ක ඝනකමකින් යුතු වූ කම්බි කූරු 12කට වැඩියෙන් කටින් නැවීම ඔහුගේ අරමුණ වුනා.

ජනක ගිනස් ලෝක වාර්තාව පිහිටුවීමට ගන්නා උත්සහාය අධීක්ෂණය සදහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ අධීක්ෂණ කමිටුවක්ද පැමිණ සිටියා.

ඒ අනුව විනාඩියක් තුල ජනක කාංචන මිලිමීටර් 12ක ඝනකමකින් යුක්තවූ කම්බි කූරු 20ක් කටින් නවනු ලැබුවා.

මීට පෙර රුසියානු ජාතිකයෙක් නළල භාවිත කරමින් කම්බි කූරු 12ක් නවා තිබුනා.

SHARE