අබේසිංහ සොහොයුරෝ රන් දිනති

3287
0

දකුණු ආසියානු ජල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරග වැදුණු මැතිව් අබේසිංහ හා කයිල් අබේසිංහ සොහොයුරෝ රන් පදක්කම් දිනා ගත්හ. කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම් සංකීර්ණයේ ඊයේ තෙවැනි දිනයේ මීටර් 200 නිදහස් ආර පිහිනුම් ඉසව්ව විනාඩි 1:53.93කින් නිමකරමින් මැතිව් අ‍බේසිංහ හා මීටර් 100 නිදහස් ආර ඉසව්ව තත්පර 51.47කින් නිමකරමින් කයිල් අබේසිංහ ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් දෙක දිනා දුන්හ. මෙයට අමතරව කිමිකෝ රහීම් මේ ශූරතාවලියේ දෙවැනි රන් පදක්කම දිනාගනිමින් මීටර් 100 නිදහස් ආර ඉසව්ව තත්පර 57.47කින් නිමකළ අතර මෙලනී ප්‍රනාන්දු මිටර් 200 ළය ආර ඉසව්ව ව්නාඩී 2:52.07කින් හා අකලංක පීරිස් මීටර් 50 පසුපස ආර ඉසව්ව තත්පර 27.37කින් නිමකර රන් පදක්කම් දිනා ගත්හ.

අද මෙම තරගාවලියේ සිවුවැනි දිනයයි.

තරග ප්‍රථිපල මෙසේය.

මීටර් 100 කාන්තා අවුරුදු 18න් පහළ නිදහස් ආර

1.කිමිකෝ රහීම් තත්. 57.47 (ශ්‍රී ලංකාව) 2. ධම්මි ක්‍රිෂ්නප්පා වි. 1:0073 (ඉන්දියාව) 3. විනෝලී කලුආරච්චි වි. 1:01.15

මීටර් 100 පිරිමි අවුරුදු 18න් ඉහළ නිදහස් ආර

1.කයිල් අබේසිංහ තත්. 51.47 (ශ්‍රී ලංකාව) 2. අකලංක පීරිස් තත්. 53.46 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. රුට්වික් හිමංසූ තත් 54.25 (ඉන්දියාව)

මීටර් 200 කාන්තා වයස 18න් ඉහළ නිදහස් ආර

1.ෂිවානී කටාරියා වි.2:09.44 (ඉන්දියාව) 2. ඉෂාණී සේනානාක වි. 2:15.31 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. සෙනලී ඩයස් වි. 2:27.56

මීටර් 200 පිරිමි වයස 18න් ඉහළ නිදහස් ආර

1.මැතිව් අබේසිංහ වි. 1:53.93(ශ්‍රී ලංකාව) 2. ආනන්ද අනිල් කුමාර වි. 1:55 93 (ඉන්දියාව) 3.අවිනාෂ් මානී වි.1:58.23(ඉන්දියාව)

මීටර් 50 කාන්තා වයස 15න් පහළ සමනළ ආර

1. කෙනීෂා ගුප්තා තත්. 30.21(ඉන්දියාව) 2. මයුරී ලින්ගරාජ් තත්. 30.56 (ඉන්දියාව) 3. ෂෙනාලී වීරවංශ තත්.32.89 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 50 පිරිමි වයස 15න් පහළ සමනළ ආර

1.බස්ටාබ් තාපන් තත්. 26.82 (ඉන්දියාව) 2.අදීත්‍යා දිනේෂ් තත්. 26.95 (ඉන්දියාව) 3.ෂෙවන්දා ද සිල්වා තත්. 28.11( ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 200 කාන්තා වයස 18න් පහළ ළය ආර

1. හර්ෂිතා ජයරාම් වි. 2: 48.76 (ඉන්දියාව). 2. මෙලනී ප්‍රනාන්දු වි. 2:52.07 (ශ්‍රී ලංකාව) 3.රොමානා අක්ටර් වි.2: 53.38 (බංග්ලාදේශය)

මීටර් 200 පිරිමි වයස 18න් පහළ ළය ආර

1.වරූන් පටේල් වි. 2:31.67 (ඉන්දියාව) 2. එල්. ඒ. ළහිරු වි.2:32.59(ශ්‍රී ලංකාව) 3.දිලුක් ජයතිලක වි.2:38.62 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 100 කාන්තා වයස 18න් ඉහළ ළය ආර

1.අරෝරා චාට් වි. 1:17.86 (ඉන්දියාව) 2. අයිසාත් සජීනා වි.1: 24.65 (මාලදිවයින) 3. ෂලීනා පීරිස් වි.1:24. 86 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 100 පිරිමි වයස 18න් ඉහළ ළය ආර

1.සිංග් ජසන්දීප් වි. 1:04.23 (ඉන්දියාව) 2. කිරාන් ජයසිංහ වි. 1:06.10 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. බොලූර් ජාස්නාව් වි. 1:06.40 (ඉන්දියාව)

මීටර් 100 කාන්තා වයස 15න් පහළ ළය ආර

1.අලියාර් සිංග් වි. 1:16.89 (ඉන්දියාව) 2. රමුදි සමරකෝන් වි. 1:17.90 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. ෂනලී පෙරේරා වි. 1:21. 37 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 100 පිරිමි වයස 15න් පහළ ළය ආර

1.කුසල් පසුමාර්ටී වි. 1:11.61 (ඉන්දියාව) 2. රිකී සිංග් වි.1:13.34 (ඉන්දියාව) 3.නුවිනු පෙරේරා වි.1:13.66 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 50 කාන්තා වයස 18න් පහළ පසුපස ආර -1.මානා රජීව් පටේල් තත්.30.34(ඉන්දියාව) 2. විනෝලී කලුආරච්චි තත්. 31.00 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. නිව්යා රාජා තත් 31.82 (ඉන්දියාව)

මීටර් 50 පිරිමි වයස 18න් පහළ පසුපස ආර -1.අකලංක පීරිස් තත්. 27.34(ශ්‍රී ලංකාව) 2. නට්රාජ් ශ්‍රි හාරී තත්.27.74 (ඉන්දියාව) 3. ෂේවියර් මයිකල් ද සොව්සා තත්.28.08 (ඉන්දියාව)

මීටර් 1500 කාන්තා වයස 15න් පහළ නිදහස් ආර -1.දිනේෂ් කුෂී වි. 19:03.24 (ඉන්දියාව) 2. ෂෙනේෂී හේරත් වි. 21:33.63 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. මායා ඕමාර් චවුද්රී වි. 21:39.16 (පාකිස්තානය)

මීටර් 1500 පිරිමි වයස 15න් පහළ නිදහස් ආර -1.සන්ජය කල්පකාම් ජයක්‍රිෂ්නන් වි. 17:21.49 (ඉන්දියාව) 2. අම්ජාඩ් හසන් වි. 18;19. 80 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. ඒ. අරුක්ෂාන් වි. 18: 40. 84 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 800 කාන්තා වයස 18න් පහළ නිදහස් ආර -1.ප්‍රෙක්ෂා මංජුනාත් වි. 9:47. 90 (ඉන්දියාව) 2. නිකිතා සෙත්රූ වෙනූගෝපාල් වි.9:50.99 (ඉන්දියාව) 3. ජේ. යූ. අයි. සිල්වා වි. 10.01.59 (ශ්‍රී ලංකාව)

මීටර් 800 පිරිමි වයස 18න් පහළ නිදහස් ආර -1.රාහුල් මොහාන් වි. 8:48.28 (ඉන්දියාව) 2.දිලංක ෂෙහාන් වි. 9: 11.46 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. කවීන් වීරසිංහ වි. 9:27.70

මීටර් 800 කාන්තා වයස 18න් ඉහළ නිදහස් ආර -1.ශිරූතී මාලිංගම් වි. 9:46.32 (ඉන්දියාව) 2.ඉෂානී සේනානායක වි. 9: 57. 05 (ශ්‍රී ලංකාව) 3. අමිනාත් සාජාන් වි. 11: 18. 50 (මාලදිවයින)

මීටර් 800 පිරිමි වයස 18න් ඉහළ නිදහස් ආර -1.අවිනාශ් මානී වි. 8: 33.83 (ඉන්දියාව) 2. මිටේෂ් මනෝජ් වි. 8:37.98 (ඉන්දියාව) 3. ඒ. එම්. ගමගේ වි. 9:24.33 (ශ්‍රී ලංකාව)

Comments

comments

SHARE