සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියක්

365
0
මාලපල්ල එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය සහ කොට්ටාව ප්‍රජා පොලිස් ඒකකය සංවිධාන කරන සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ලබන මස 6 වනදා රුක්මල්ගම නිවාස සංකීර්ණ ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙනවා. මෙම තරගාවලිය සදහා දිවයින පුරා සිටින ඕනෑම සය සාමාජික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමකට සහභාගී වියහැකි බවයි සංවිධායකයින් පවසන්නේ.

මෙම සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියට අමතරව බඩී ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ද පැවැත්වෙනවා. තරගාවලියේ ජයග්‍රහකයින්ට මුදල් ත්‍යාග ලබා දෙන්නටත් කටයුතු කර ඇති බවයි සංවිධායකයින් පවසන්නේ.

සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලිය

ශුරතාව සමග මුදල් ත්‍යාග                                   රු.25 000/=
අනු ශුරතාව සමග මුදල් ත්‍යාග                              රු.15 000/=
තෙවන ස්ථානය සමග මුදල් ත්‍යාග                        රු.10 000/=
දක්ෂතම පිතිකරුවා සමග මුදල් ත්‍යාග                    රු. 5000/=
දක්ෂතම පන්දු යවන්නා සමග මුදල් ත්‍යාග               රු.  5000/=

බඩී ක්‍රිකට් තරගාවලිය

ශුරතාව සමග මුදල් ත්‍යාග                                       රු.30 000/=
අනු ශුරතාව සමග මුදල් ත්‍යාග                                 රු.15 000/=
දක්ෂතම පිතිකරුවා සමග මුදල් ත්‍යාග                       රු.  5000/=
දක්ෂතම පන්දු යවන්නා සමග මුදල් ත්‍යාග                  රු. 5000/=

මෙම තරගාවලිය පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත දුරකථන අංකයන්ට ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැකියි.

075-529 38 79
071-440 69 04

SHARE