එක්‌සත් ක්‍රීඩා සමාජයේ සය සාමාජික ක්‍රිකට්‌ සටනට අයඳුම්පත් දැන්

571
0

කොස්‌වත්තගොඩ එක්‌සත් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරනු ලබන දීප ව්‍යාප්ත සැහැල්ලු පන්දු සය සාමාජික ක්‍රිකට්‌ තරගාවලිය ලබන 5 සහ 6 දෙදින තුළ අඹගහහන්දිය ශ්‍රී ඤාණිස්‌සර විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

තරගාවලියේ ශූරතාව සඳහා රු.30000 ක්‌ද අනුශූරතාව සඳහා රු.15000 ක්‌ද පිරිනැමෙන අතර තරගාවලියේ වැඩි විස්‌තර 0779742794(අමිල) හෝ 0774649415 (චරිත්) ඇමතීමෙන් ලබාගත හැක.

SHARE