ක්‍රීඩා කෞශල්‍යයන් සඳහා ප්‍රවේශය සහතික කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ඇරඹේ

368
0

ක්‍රීඩා අනාගතයට උරුම කියන යෞවුන් පරම්පරාවට ක්‍රීඩා ලෝකය ජය ගැනීම සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත්, පළාත් සභාවත් එක්ව දිවයින පුරා ක්‍රි‍යාත්මක කිරීමට යෝජිත ජාතික ක්‍රීඩා සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ, පාසල් දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතා හඳුනාගැනීමේ “අධිෂ්ඨාන” ව්‍යාපෘතිය යටතේ, දරුවන් තෝරා ගැනීම පිළිබඳව කලාප මට්ටමින් ගුරු මහත්ම මහත්මීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේ  සමාරම්භක උළෙල, ගරු බස්නාහිර පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය, රංජිත් සෝමවංශ මැතිතුමාගේ, හා ගරු අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය, වී. රාධාක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ සහ ගරු ක්‍රීඩා  නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය, එච්.එම්.එම්. හරිස් මැතිතුමාගේසහභාගීත්වයෙන් හා  ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය, නීතීඥ දයාසිරි ජයසේකරමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු පැවැත්විණි.

unnamed-1

 

SHARE