ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ තරඟ කාල සටහන.

1598
0

ජූලි 26, බදාදා සිට ජූලි 30, ඉරිදා දින දක්වා
පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය
ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනය

අගෝස්තු 03, බ්‍රහස්පතින් දා සිට අගෝස්තු 07, සඳුදා දින දක්වා
දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය
එස්.එස්.සී ක්‍රීඩාංගනය, කොළඹ

අගෝස්තු 12, සෙනසුරා දා සිට අගෝස්තු 16, බදාදා දින දක්වා
තෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟය
පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය

අගෝස්තු 20, ඉරිදා
පළමු එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟය
රංගිරි දඹුලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනය

අගෝස්තු 24, බ්‍රහස්පතින් දා
දෙවන එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟය
පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය

අගෝස්තු 27, ඉරිදා
තෙවන එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟය
පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය

අගෝස්තු 31, බ්‍රහස්පතින් දා
සිව්වන එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟය
ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනය, කොළඹ

සැප්තැම්බර් 03, ඉරිදා
පස් වන එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟය
ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනය, කොළඹ

සැප්තැම්බර් 06, බදාදා
විස්සයි විස්ස තරඟය
ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනය, කොළඹ

SHARE