පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය චෙස් තරගාවලිය වස්කඩුවේදී ඇරඹේ

227
0

පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය චෙස් තරගාවලිය අද වස්කඩුව සිට්‍ර්න් හෝටලයේදී ආරම්භ වුනා.

ඒ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය චෙස් සංගමයේ සභාපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

මෙවර තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළුව රටවල් 10ක් එක්වනවා.

වයස් කාණ්ඩ 8ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය චෙස් තරගාවලියට එක්ව සිටින තරගකරුවන් සංක්‍යාව 300කට ආසන්නයි.

ජගත් චෙස් සම්මේලනය , පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයීය චෙස් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා චෙස් සංගමය එක්ව මෙවර තරගාවලිය සංවිධාන කරනවා.

SHARE