දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයට තවමත් අයිතිකරුවෙක් නෑ – ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර

239
0

දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයට තවමත් අයිතිකරුවෙක් නෑ. ඉඩම් අයිතිය දැනට තිබෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට.

ඒ නිසා මෙම ක්‍රීඩාංගනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට පවරාගැනීමට කටයුතු කරලා  තරඟාවලි මෙන්ම ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සඳහා අවශ්‍ය සියළුම පහසුකම් තිබෙන ලංකාවේ  තිබෙන එකම ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානය බවට මෙම ක්‍රීඩාංගනය පත්කිරීමට කටයුතු කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේබව පැවසුවේ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගී වෙමින්.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණයන්  සහ ක්‍රීඩා සංගම් නියෝජිතයන් සමග අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා සංකීර්ණය නිරීක්ෂණය කළා.

මේ ක්‍රීඩාංගනය නැවත ජනාධිපතිතුනගේත් අගමැතිතුමගේත් අදහස් ඇතිව නැවත සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරනවා. ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුවත් සමග මම සාකච්ඡා කළා.

ඒ අනුව හැකි ඉක්මනින් අදාළ නිලධාරීන්ගේ අනුදනුමත් ඇතිව සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනවා. දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනයට තවමත් අයිතිකරුවෙක් නෑ.

ඉඩම් අයිතිය දැනට තිබෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට. ඒ නිසා මෙම ක්‍රීඩාංගනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයට පවරාගැනීමට කටයුතු කරනවා.

ඉන්පසු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමග ඒකාබද්ද වෙලා පාසල් මට්ටමින් එන දක්ෂතා ඇති දරුවන්ව ඔලිම්පික් මට්ටම දක්වා පුහුණු කරවලා ඔවුන්ව ඉදිරියට ගෙනයාමට අවශ්‍ය පුහුණුවීම් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.

ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් සම්බන්ධ සියළුම සංචිත එකතුකරලා ක්‍රීඩා ඇකඩමියක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරනවා.

ඒ වගේම තරඟාවලි මෙන්ම ක්‍රීඩා පුහුණුවීම් සඳහා අවශ්‍ය සියළුම පහසුකම් තිබෙන ලංකාවේ  තිබෙන එකම ක්‍රීඩා මධ්‍යස්ථානය බවට මෙම ක්‍රීඩාංගනය පත්කිරීමට කටයුතු කරනවා.

ඒ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් යෝගානන්ද විජේසුන්දර මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමෙන් මම සහයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ වගේම මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයත් සමග සාකච්ඡා කරලා මෙම ක්‍රීඩාංගනයේ තව අවුරුදු 40 කට පමණ ප්‍රයෝජනයට ගතහැකි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට වැඩපිළිවෙලක් සකස්කරනවා.

අද මෙහි ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනය දිරෙමින් පවතිනවා. පිහිනුම් තටාකය ජරාවාස වෙලා. ධාවන පථය විනාශවෙලා.

ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා වගේම රවී කරුණානායක මැතිතුමා සමගත් සකච්ඡාකරලා ජාත්‍යන්තර වශයෙනුත් සහය ලබාගෙන ඉක්මනින්ම මෙම ක්‍රීඩාංගනයේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කරනවා.

ඒ වගේම  විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩාංග නය ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් කිරීමට කටයුතු කරනවා.

මෙම අවස්ථාවට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ඩබ්. එම්. ආර්. බී. දිසානායක, ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්  එස්. ඊ. ආර්. ටී. එම්. එස් . පී. බණ්ඩාර, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ කේ.ආර්.ඩී. සී. රත්නමුදලි, ජාතික ක්‍රීඩා විද්‍යායතනයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ යෝගානන්ද විජේසුන්දර සහ ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු ඩී.ආර්. ගොඩමුන්න යන මහත්වරුන් සහභාගී වුනා.

SHARE