2018 පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ තරග කාල සටහන.

එළබෙන 14වන දින රුසියාවේ දී ආරම්භ වීමට නියමිත FIFA Football World Cup - 2018 හි නිල තරග කාල සටහන මෙසේ ය.

2017 IPL Highlights M28 : Mumbai Indians Vs. Rising Pune Supergiant

video
Match 28, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

2017 IPL Highlights M27 : Royal Challengers Bangalore Vs. Kolkata Knight...

video
Match 27, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

2017 IPL Highlights M25 : Mumbai Indians Vs. Delhi Daredevils

video
Match 25, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

2017 IPL Highlights M24 : Rising Pune Supergiant Vs. Sunrisers Hyderabad

video
Match 24, 16:00 IST (10:30 GMT), Maharashtra Cricket Association's International Stadium, Pune

2017 IPL Highlights M23 : Kolkata Knight Riders Vs. Gujarat Lions

video
Match 23, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

2017 IPL Highlights M22 : Mumbai Indians Vs. Kings XI Punjab

video
Match 22, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore

2017 IPL Highlights M21 : Sunrisers Hyderabad Vs. Delhi Daredevils

video
Match 21, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

2017 IPL Highlights M20 : Gujarat Lions Vs. Royal Challengers Bangalore

video
Match 20, 20:00 IST (14:30 GMT), Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot

2017 IPL Highlights M19 : Sunrisers Hyderabad Vs. Kings XI Punjab

video
Match 19, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

2017 IPL Highlights M18 : Delhi Daredevils Vs. Kolkata Knight Riders

video
Match 18, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

2017 IPL Highlights M17 : Royal Challengers Bangalore Vs. Rising Pune...

video
Match 17, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

2017 IPL Highlights M16 : Mumbai Indians Vs. Gujarat Lions

video
Match 16, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

2017 IPL Highlights M15 : Delhi Daredevils Vs. Kings XI Punjab

video
Match 15, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

2017 IPL Highlights M14 : Kolkata Knight Riders Vs. Sunrisers Hyderabad

video
Match 14, 16:00 IST (10:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

2017 IPL Highlights M13 : Gujarat Lions Vs. Rising Pune Supergiant

video
Match 13, 20:00 IST (14:30 GMT), Saurashtra Cricket Association Stadium, Rajkot

2017 IPL Highlights M12 : Royal Challengers Bangalore Vs. Mumbai Indians

video
Match 12, 16:00 IST (10:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

2017 IPL Highlights M11 : Kolkata Knight Riders Vs. Kings XI...

video
Match 11, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

2017 IPL Highlights M10 : Mumbai Indians Vs. Sunrisers Hyderabad

video
Match 10, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

2017 IPL Highlights M9 : Rising Pune Supergiant Vs. Delhi Daredevils

video
Match 9, 20:00 IST (14:30 GMT), Maharashtra Cricket Association's International Stadium, Pune